Morgen open: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 19.00 Harelbeke, Kleine Waregemsestraat 45 (+32) 056 72 57 84 Contacteer ons via e-mail

I. ALGEMENE GEGEVENS

In deze tekst over ons privacybeleid overlopen we wat wij doen met de gegevens die jij nalaat op onze website. Deze gegevens kunnen verzameld worden en/of bewaard worden na het invullen van een contactformulier of het plaatsen van een bestelling. In dit document leggen we ook uit waarom we deze gegevens bewaren/opvragen en wat wij er exact mee doen.

a. Verwerkingsverantwoordelijke

Wat/wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website, bij het invullen van een contactformulier of het plaatsen van een bestelling op deze website.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:

Brabant-Car - Franky Brabant
BE 0656.606.658
Contacteer ons via mail

b. Akkoord en aanpassing

Door gebruik te maken van onze website, de toepassingen en het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid. Wij, Brabant-Car, hebben steeds het recht om ons privacybeleid eender wanneer aan te passen, maar dan worden al onze gebruikers hiervan op de hoogte gesteld via de website of via e-mail. Na publicatie worden de wijzigingen automatisch van kracht.

c. Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Brabant-Car is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

a. Definitie persoonsgegevens

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie (vb naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, …) te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

b. Op welke manier worden deze persoonsgegevens verzameld.

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

 1. De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, … ) of deze die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten (vb. bestellen van producten, ...);
 2. De persoonsgegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. formuleren opdracht, sluiten van een overeenkomst, …).

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

1. De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld.

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze online diensten (het gebruik van het contactformulier, het plaatsen van een bestelling) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.

Afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken, kunnen volgende categorieën van persoonsgegevens worden gevraagd:

 1. Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummers, … );
 2. Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, …);
 3. Levensstijl (gebruik van goederen en diensten,)
 4. Afbeeldingen (profielfoto’s, … );

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

Bij het meedelen van uw persoonsgegevens zal u gevraagd worden om expliciet kennis te nemen, dit door middel van een aanvinkveld, van onze privacyvoorwaarden, deze te begrijpen en te aanvaarden.

2. Automatische verzameling van persoonsgegevens

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

 1. Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, verbindingsmomenten, … );
 2. Elektronische lokalisatiegegevens (benadering van locatie, omgeving, …);
 3. Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …);
 4. Via welk kanaal wordt onze website bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht);
 5. Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet, …);
 6. Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple, …);
 7. Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,…) ;

Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkingsverantwoordelijke niet mogelijk is. Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.

c. Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

III. DOELEINDEN VAN VERWERKING

a. Definitie

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

b. Doeleinden

De verwerking van voormelde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bereiken van de door ons vooropgestelde doeleinden:

 1. Commerciële opvolging
  U te contacteren voor onze commerciële doeleinden en te informeren over ons aanbod op basis van uw voorkeuren.
 2. Direct Marketing
  Onze nieuwsbrieven/info mede te delen en aanbiedingen af te stemmen op de door u meegedeelde voorkeuren, in het verleden. Dit ten einde u enkel het nieuws en commerciële aanbiedingen te bezorgen die u werkelijk interesseren of beantwoorden aan uw profiel.
 3. Marktonderzoek
  Uw gegevens en consumentenprofiel te gebruiken voor het onderzoek voor en van de marktsituatie van onze producten en diensten. Zo zorgen wij ervoor telkens de bestaande diensten te innoveren en nieuwe marketing- en advertentiediensten op de markt te lanceren.
 4. Informeren van de opdrachtgever
  Uw gegevens zoals gevraagd bij het gebruik van onze diensten zijn belangrijk voor de uitvoering van de opdracht. (Succesvol leveren/verzenden van bestelling)
 5. Opmaken van statistische gegevens
  De verzamelde gegevens weer te geven in verschillende overzichten, tabellen en grafieken dit per pand, regio en/of opdrachtgever om de marketing- en advertentiediensten te beoordelen en bijkomend te verbeteren.

c. Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

IV. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan.

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 20 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens geanonimiseerd te worden, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

V. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De onderneming geeft persoonsgegevens door aan derde partijen wanneer:

 1. De doorgave noodzakelijk is voor de verwezenlijking van onze doeleinden, onder meer en zoals hierboven vermeld (statistisch onderzoek, promotie in het kader van onze opdracht en/of publiciteit). Hiervoor werken wij samen met derde partijen of onderaannemers zoals IT-dienstverleners.
 2. Er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Wel dient er op gewezen te worden dat er geen doorgave naar landen buiten EU en VS plaatsvindt.

VI. BIJKOMENDE BESCHERMING MINDERJARIGEN

De wettelijke bepalingen schrijven uitdrukkelijk voor dat minderjarigen een bijkomende bescherming genieten wanneer het gaat over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bij het invullen van de registratieformulieren kan de leeftijd of geboortedatum worden gevraagd alvorens u toegang krijgt tot de diensten, kunt inschrijven op de nieuwsbrief, …

De onderneming zal met de technologie voorhanden inspanningen leveren om te controleren of de gebruiker wel degelijk over de ouderlijke toestemming beschikt.

VII. RECHTEN BETROKKENE

a. Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient de onderneming als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

b. Recht op toegang

U heeft het recht om van de onderneming, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal de onderneming hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

c. Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen. 
U kan via onze website zelf toegang krijgen tot uw persoonlijk profiel, indien dit voor handen is, en zelf door u geregistreerde gegevens te allen tijde aanpassen. 
De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

d. Recht op verzet

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake directe marketing. Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.

Algemeen recht op verzet:

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

Recht op verzet inzake direct marketing:

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g..

e. Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn;
 • U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten die tegen betaling langs elektronische weg verricht zijn. De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

f. Recht om persoonsgegevens te verkrijgen

U heeft het recht om op aanvraag aan de onderneming / verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens die de onderneming bezit op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan de onderneming.

Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

g. Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:

Brabant-Car
Kleine Waregemsestraat 45, 8530 HARELBEKE
Contacteer ons via mail

h. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Tel: +32 (0)2 274 48 00 
Fax :+32 (0)2 274 48 35 
commission@privacycommission.be

Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen winkelen, onze website te kunnen verbeteren en deze cookiebalk te tonen. Door te surfen op deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Welke cookies?